May 31, 2023

Thời Gian Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp

Thời Gian Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp – Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 28/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 19 của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thời Gian Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp

Thời Gian Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp

Hỗ trợ tài chính cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp:

Thời điểm Này, Người Lao động Tp.hcm Làm Hồ Sơ Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Thế Nào?

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của công ty BHXH); không xóa bỏ các trường hợp sau: Người làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức quân sự của nhân dân; Người lao động làm việc trong các tổ chức sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm các khoản chi bổ sung theo Nghị định số 11 của Chính phủ. 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Người lao động ngừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 được truy đóng BHTN theo quy định. làm việc, trừ những người đã quyết định hưởng lương hưu hàng tháng. Nó không áp dụng cho những người không có hỗ trợ.

Căn cứ tính mức hỗ trợ: Căn cứ vào thời gian đóng BHTN của người lao động đến ngày 30/9/2021 nhưng chưa tính hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30/9/2021 mà chưa nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì số tiền đã đóng bảo hiểm sẽ bị mất. là tổng số tiền kỳ đóng BHTN chưa nhận được kể từ ngày 30/9/2021.

Mức hỗ trợ một lần, chi tiết: 1.800.000 đồng/người cho thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng; 2.100.000 đồng/người đối với thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng; 2.400.000 đồng/người cho thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng; 2.650.000 đồng/người cho thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng; 2.900.000 đồng/người đối với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng; 3.300.000 đồng/người khi đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên.

Cách đăng Ký Trực Tuyến Nhận Hỗ Trợ Từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng số BHXH (VssID); bằng dịch vụ bưu chính; trực tiếp BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối tượng được hỗ trợ: Người sử dụng lao động thuộc Điều 43 của Luật Lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021. Các trường hợp sau đây được miễn: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng nhân dân; Các tổ chức phi chính phủ của công ty được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí mới theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Tổ chức phi chính phủ thuộc đối tượng được giảm trừ đóng nộp cho BHXH nơi tham gia BHTN 01 bản chụp văn bản của tổ chức có thẩm quyền về việc phân bổ đơn vị sự nghiệp nhà nước. KHÔNG. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ban hành ngày 21 tháng 06 năm 2021 của chính phủ.

Thời Gian Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% trên tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tin Tức Chi Tiết

Thời gian thực hiện giảm bậc lương là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022.

Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022, BHXH sẽ giảm mức đóng bằng 0% mức đóng tháng của người lao động tham gia đo lường chương trình bảo hiểm. Trách nhiệm của người sử dụng lao động. Tôi có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu? Tôi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp không và tôi muốn làm hồ sơ hưởng có được không?

Bảo hiểm thất nghiệp là một kế hoạch do chính phủ tài trợ để chi trả một phần thu nhập của người lao động nếu họ bị mất việc làm, hỗ trợ họ đào tạo nghề, duy trì công việc và tìm kiếm việc làm. nguồn đóng góp vào hệ thống bảo hiểm thất nghiệp.

– Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để duy trì việc làm cho người lao động.

Tp.hcm Có Mức Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Bình Quân Cao Nhất Cả Nước

2. Hồ sơ hưởng BHTN năm 2023 2.1. Hồ sơ sẽ được hưởng chế độ năm 2023

Công ty bảo hiểm xã hội đảm bảo chi trả trợ cấp thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người sử dụng lao động.

Đối với người lao động là các cục, đơn vị, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Quốc phòng, BHXH nhân dân xác nhận việc đóng BHTN và trả sổ BHXH. kể từ ngày nhận được yêu cầu của người sử dụng lao động.

Thời Gian Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau đây xác nhận việc giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

Lao động Ký Hợp đồng Từ 1 Tháng Sẽ được đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp?

+ Đã hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc đã kết thúc công việc theo hợp đồng lao động;

+ Giấy xác nhận của người sử dụng lao động, trong đó có thông tin chi tiết về nhân thân của người lao động;

+ Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản công ty hoặc sáp nhập hoặc quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh đã tuyển chọn nếu người lao động là cơ quan có thẩm quyền của công ty, cơ quan có thẩm quyền của công đoàn;

+ Trường hợp người lao động không có văn bản xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động do người sử dụng lao động không có thẩm phán và được thẩm phán đồng ý thì thực hiện theo thủ tục tại điểm h khoản 2 điều 16 Nghị định 28/2015 /NĐ-CP.

Hồ Sơ, Thủ Tục Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2023

+ Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 43 Luật lao động 2013 thì văn bản xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc theo từng công việc sẽ có nội dung: “đóng bảo hiểm thất nghiệp một thời gian”. từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo tài liệu gốc để đối chiếu hợp đồng đó.

Theo Điều 11 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về việc nộp hồ sơ hỗ trợ học nghề như sau:

Người lao động có nhu cầu học nghề gửi trực tiếp Phiếu 01 đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Lệnh số 01/2016/NĐ-CP.

Thời Gian Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp

(1) Người lao động đang chờ kết quả xác định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng phải học nghề tại nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thực Hiện Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao động, Người Sử Dụng Lao động Bị ảnh Hưởng Bởi đại Dịch Covid 19

(2) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có nhu cầu học nghề ở nơi khác với nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp kèm theo mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học nghề số 01.

Bản xác định hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao y bản chính hoặc bản sao kèm theo nguồn gốc để đối chiếu.

3

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ nêu tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định số 11/2015/NĐ-CP).

Bảo Hiểm Thất Nghiệp Bao Lâu Hết Hạn? Quên Lấy Thì Có Mất Không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *