May 28, 2023

Bật Mí 4 Bước Ra Kèo Nhà Cái Chi Tiết Và đầy đủ Nhất Duy Kiệt

Bật Mí 4 Bước Ra Kèo Nhà Cái Chi Tiết Và đầy đủ Nhất Duy Kiệt – <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"

152 NĂM VEN(22/04/1870 – 22/04/2022) – LỜI NÓI QUA BÀI CHÍNH TRỊ XUẤT SẮC, VẤN ĐỀ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG VIỆC TRÊN THẾ GIỚI

I. TÓM TẮT CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA V.I.LENIN

Vladimir Ilych Lenin sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870 tại Simbirsk (nay là Ulyanovsk). ). Ngay từ khi còn rất trẻ, V.I. Lê-nin thể hiện là người có trí tuệ uyên bác, có nghị lực tự học rất cao; đồng chí là một trong những người đầu tiên tiếp thu lý luận chủ nghĩa xã hội, tiếp cận sớm chủ nghĩa Mác và phương pháp cách mạng nhân dân. DÃY NÚI. Lenin tốt nghiệp trung học loại xuất sắc và được tuyển thẳng vào Đại học Kazan, nơi ông học luật. Để tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, V.I. Lenin bị đuổi học và đày đến thị trấn Kokushino Kazan. Trong hai năm, Lênin đã thi đậu tất cả các môn của chương trình 4 năm tại Khoa Luật.

Mùa thu năm 1895, V.I. Lênin thành lập Hội liên hiệp đấu tố. đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Xanh Pê-téc-bua. Năm 1900, Lênin đã tập hợp những người theo chủ nghĩa Mác cách mạng để thành lập một đảng. Cùng năm, V.I. Lenin ra nước ngoài cùng Plekhanov và thành lập tờ báo “Tia lửa”.

Tháng 4 năm 1905, tại Luân Đôn, đại hội được tổ chức. Lần thứ ba Đảng Lao động dân chủ xã hội Nga V. I. Lênin được bầu làm Chủ tịch Đại hội. Tại Đại hội này, Ban Chấp hành Trung ương do V.I. lenin Tháng 11 năm 1905, V.I. Lenin bí mật trở lại Sankt-Peterburg để lãnh đạo cách mạng Nga. Tháng 12 năm 1907, V.I. Lê-nin sống ở nước ngoài tiếp tục đấu tranh bảo vệ và củng cố trong thời kỳ bí mật. Vào tháng 1 năm 1912, ông lãnh đạo Hội nghị lần thứ sáu (Praha) của Đảng Dân chủ Xã hội Công nhân Toàn Nga. Vào tháng 6 năm 1912, ông chuyển từ Paris đến Krakov để điều hành tờ báo Pravda (Sự thật). Trong thời kỳ này, V. I. Lênin đã viết xong Đề cương của chủ nghĩa Mác về vấn đề dân tộc. Cuối tháng 7 năm 1914, ông bị cảnh sát Áo bắt giữ, nhưng sau đó được thả và sang Thụy Sĩ. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, V.I. Lê-nin ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng.

Ngày 16-4-1917, V.I. Lê-nin đến Pê-tơ-rô-grát trình bày Luận cương tháng Tư, thực chất là văn kiện cương lĩnh vạch ra đường lối giành thắng lợi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu: “Tất cả chính quyền về tay các Xô-viết!”. Hội nghị toàn Nga lần thứ VII (tháng 4-1917) của Đảng Lao động dân chủ xã hội Nga đã nhất trí thông qua đường lối do V.I. Lênin.

Đầu tháng 8 năm 1917, Đại hội VI Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga họp bán công khai tại Petrograd. V. I. Lê-nin không dự nhưng vẫn lãnh đạo Đại hội tiến hành và tán thành chủ trương khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Đầu tháng 10 năm 1917, V.I. Lênin bí mật từ Phần Lan trở về Petrograd. Ngày 23 tháng 10 năm 1917, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga đã thông qua kế hoạch khởi nghĩa vũ trang do V. I. Lênin đề xuất.

Đêm 6-11-1917, V.I. Lê-nin đến Điện Smolny trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Đến rạng sáng ngày 7 tháng 11 năm 1917, toàn bộ thành phố Sankt-Peterburg đã nằm trong tay quân nổi dậy và đến đêm ngày 7 tháng 11 năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi. Chính quyền đã về tay nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo ra đời. Tại Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai, V.I. Lênin được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Ngày 11/3/1918, V.I. Lê-nin cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ Liên Xô về Mát-xcơ-va lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nhân nước Nga Xô-viết chống can thiệp quân sự nước ngoài và các thế lực phản cách mạng. cải cách ở Nga. DÃY NÚI. Lênin thực hiện chính sách đối ngoại của Liên Xô, xác lập các nguyên tắc chung sống hòa bình giữa các nước có chế độ xã hội khác nhau.

Ngày 30-8-1918, V.I. Lenin bị giết và bị thương nặng, nhưng nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tháng 3-1919, Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Nga thông qua Cương lĩnh mới của Đảng, V.I. Lênin được bầu làm Chủ tịch Ủy ban soạn thảo cương lĩnh mùa xuân năm 1920. Khi đó, V.I. Lênin đã soạn thảo Cương lĩnh. hoàn thành kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội (công nghiệp hóa đất nước, hợp tác hóa nông dân, cách mạng văn hóa) là người sáng lập Kế hoạch điện khí hóa toàn Nga (GOELRO), xác định chính sách của nền kinh tế mới (NEP). Năm 1921, chính sách NEP của V.I. Lênin đã được thông qua tại Đại hội X của Đảng Cộng sản Nga.

Ngày 21 tháng 4 năm 1924, V.I. Lênin qua đời tại thị trấn Gorki, gần Mátxcơva. Thi thể của ông được lưu giữ trong lăng mộ trên Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Cái chết của V.I. Lê-nin đã để nhân dân Liên Xô và giai cấp vô sản thế giới bước vào cuộc đấu trí vô tận. Ở tuổi 54, với gần 30 hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Với những di sản tư tưởng, lý luận để lại cho sự tiến bộ của nhân loại, V. I. Lê-nin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, nhà lãnh đạo kiệt xuất của giai cấp công nhân và những người lao động trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá:“Lênin là người vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác. Người là cha đẻ của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc. Như vị giáo sư đã đào tạo những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới không chỉ bằng lý luận khoa học cách mạng nhất mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”. Những tư tưởng, học thuyết quý báu của Người đã được Đảng và Nhân dân ta vận dụng, phát triển sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

II. ĐÓNG GÓP LỚN V.I. ĐÓNG GÓP LỚN CỦA LÊ nin VÀO LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

1. Sự sáng lập học thuyết về Đảng kiểu mới, Đảng mang bản chất giai cấp công nhân/p>

Một trong những cống hiến to lớn của V. I. Lê-nin đối với sự phát triển học thuyết Mác, cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, đó là lý luận về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân.

V.I. Lê-nin cho rằng“Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân giai cấp”Đó là một bộ phận không thể tách rời của giai cấp công nhân, nó là bộ phận ưu tú nhất, soi sáng con đường cách mạng nhất, nó mang bản chất của giai cấp công nhân, nó tiêu biểu trung thành mục tiêu, lý tưởng, vị trí, quyền lợi của giai cấp công nhân, đảm nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Mục tiêu chính trị và nhiệm vụ của Đảng là làm cách mạng vô sản, đánh đổ chủ nghĩa tư bản, thiết lập chuyên chính vô sản. Hình thức và tính chất đấu tranh của Đảng không đơn thuần là đấu tranh kinh tế mà về cơ bản là đấu tranh chính trị.

V.I. Lênin nêu rõ những nguyên tắc cơ bản của Đảng giai cấp công nhân kiểu mới gồm: lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động; anh là người lãnh đạo quần chúng lao động; đó là “trí tuệ, danh dự và lương tâm của quần chúng; Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng tổ chức Đảng, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển Đảng, đoàn kết thống nhất là quy luật xây dựng và phát triển Đảng; tích cực kết nạp những đại biểu ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vào Đảng, thường xuyên kết nạp những người không đủ tiêu chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *